Nettutstilling
Neahttačájáhus
Kunstnerne
Dáiddáriid
Turne
Čájáhusmátki
Turnérute
Čájáhusmátkegeaidnu
Formidling
Gaskkusteapmi
Presse
Preassa
Publikasjon
Diehtočálus
Om prosjektet
Prošeavtta birra
SKINN
RiddoDuottarMuseat
skinn - En samorganisasjonen for kunstformidling I nord-norge
SKINN - Davvi-Norgga dáiddagaskkustan searveorganisašuvdna
 

SKINN - Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge ble opprettet i 1976 som en paraplyorganisasjon for kunstformidlingsnettverket i Nord-Norge. Institusjonens formål er å organisere og fremme kunstformidling i landsdelen.

SKINN har en visjon om å formidle god kunst til folk i Nord-Norge, for å skape refleksjon, å gi opplevelse og økt livskvalitet. Hovedarbeidsfeltet er utstillings-produksjon og turné, formidling i DKS, kompetanse-utvikling, kunst og formidlingsinformasjon.

SKINN er en sentral regional aktør i Nord-Norge med et sammensatt nettverk av offentlige og frivillige aktører.

SKINN har et nettverk som geografisk dekker hele den nordnorske landsdelen og vårt formidlingsarbeidet er tufta på norsk kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig. SKINN er i et samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design et koordinerende ledd for utstillingsproduksjoner i Nord-Norge.

SKINN har som hovedstrategi å bidra til formidlings-, arrangør- og nettverksutviklingen i Nord-Norge.

SKINN er lokalisert i Bodø med 2 ansatte fagpersoner. SKINN drives med stat og fylkestilskudd og er del av Den Nordnorske kulturavtalen mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

SKINN – Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge (Dáiddagaskkusteami servviid ovttastus Davvi-Norggas) ásahuvvui 1976 goavdesearvin dáiddagaskkustanfierpmádahkii Davvi-Norggas. Ásahusa ulbmilin lea ordnet ja ovddidit dán riikaoasi dáiddagaskkusteami. SKINN višuvdnan lea gaskkustit buori dáidaga Davvi-Norgga ássiide, ásahan dihtii reflekšuvnna, fállat vásáhusa ja buoridit eallinkvalitehta. Váldobargosuorgin lea čájáhusbuvttadeapmi ja turnea, DKS gaskkusteapmi, gealboovdánahttin, dáidda ja gaskkustankommunikašuvdna.

SKINN lea guovddáš doaimmaheaddji Davvi-Norggas seagáš fierpmádagain mas leat almmolaš ja eaktodáhtolaš doaimmaheaddjit.

SKINN:s lea fierpmádat mii geográfalaččat gokčá visot davvinorgga riikaoasi ja gaskkustanbargu lea vuođđuduvvon norgga politihkkii ahte galggašii olahit nu ollusiid go vejolaš.

SKINN lea ovttasbargguin Nasjonalmuseain dáidaga, arkitektuvrra ja designa várás oktiiordnejeaddji lađas čájáhusbuvttademiide Davvi-Norggas.

SKINN` váldostrategiija lea leat veahkkin gaskkustan-, lágidan- ja fierpmádatovdánahttimis Davvi-Norggas.

SKINN doaimmahat lea Bodeadjus gos barget 2 fágaolbmo.

SKINN jođihuvvo stáhta- ja fylkkadoarjagiin ja lea oassi Nordlándda, Romssa ja Finnmárkku fylkkagielddaid gaskasaš Davvinorgga kulturšiehtadusas.
Administrasjonen er lokalisert i Bodø /
SKINN váldohálddahus lea Bodeadju
Adressen /
Čujuhus lea:
Sandgata 5, NO 8006 Bodø /
Bodeadju
Telefon /
Telefuvdna: 755 27 366
E-mail /
eboastačujuhus lea: post@skinn.org
Hjemmeside / Ruovttusiidu: www.skinn.org

       

web & design © kreoteket